Aktuality

Výsledky zápisu pro školní rok 2021/2022

Výsledky zápisu pro školní rok 2021/2022

 

Pro školní rok 2021/2022 byly přijaty děti s následujícími registračními čísly:

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,

 

Žádosti o přijetí do individuálního vzdělávání (§ 34b školského zákona) bylo vyhověno dítěti s následujícím registračním číslem:

 4

Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 V souladu s ustanovením § 123 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a  § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění následujících vyhlášek, ředitelka Lesní mateřské školy Na Větvi, Hradec Králové (dále jen mateřská škola), vydává tuto Vnitřní směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole.

 

Čl. 1

Obecná ustanovení

 

  1. Ředitelka mateřské školy stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole do 31. ledna předcházejícího školního roku.  

 

  1. Úplatu dle odst. 1 tohoto článku platí mateřské škole zákonný zástupce dítěte.

 

Čl. 2

Výše částky školného a jeho splatnost

 

  1. Výše školného pro školní rok 2021/2022 je stanovena v částce 4.500,- Kč měsíčně. Při docházce dvou a více dětí týchž rodičů (téhož rodiče) je pro každého ze starších sourozenců stanoveno školné ve snížené výši 3.000,- Kč měsíčně, ledaže rodiče písemně k rukám ředitelky školy prohlásí, že nárok na snížené školné neuplatňují.

 

  1. Dítěti, které dovršilo k 31. srpnu tří let, a které se v souladu s § 34 odst. 10 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, se stanoví úplata ve výši 3.500,- Kč měsíčně.

 

  1. Výše školného pro dítě v individuálním vzdělávání (§ 34b ŠZ) se stanovuje na 3000 Kč/rok.

 

  1. Školné zahrnuje možnost pobytu dítěte ve škole a učební pomůcky. Školné nezahrnuje obědy a svačiny, zájmové kroužky a náklady spojené s mimořádnými aktivitami, které jsou hrazeny zvlášť.
  2. Rodiče jsou povinni hradit školné měsíčně do 15. dne předchozího měsíce, a to na účet vedený u komerční banky, č. ú.: 115-5192770247/0100. Jako variabilní symbol je třeba uvádět přidělené číslo. Školné se hradí za měsíce září až červenec. Za měsíc srpen se školné nehradí.

 

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

 

Tato vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole nabývá účinnosti dne    31. 1. 2021.

 

 

V Hradci Králové dne 31. 1. 2021

 

                                                                                              Mgr. Zuzana Koreňová

                                                                                              ředitelka LMŠ Na Větvi

Akce: UKLIĎME ČESKO

Podzimní akce Ukliďme Česko se bude konat v pátek 18. 9. 2020. Začneme v 8:30 v zázemí LMŠ, kde si řekneme trasu a bezpečností opatření.

S sebou doporučujeme vlastní rukavice.

Kdo budete mít čas, chuť a zájem pohrabat se s námi v odpadcích, budeme moc rádi, když dorazíte. Je samozřejmě i možnost se přidat na chvilku, kdykoliv během dne. Budeme rádi za každého z vás. 

Podzimní rovnodennost

V úterý 22. 9. 2020 proběhne oslava podzimní rovnodennosti a to od 15:30 v zázemí LMŠ Na Větvi.

Akce je pořádána pod Spolkem rodičů. Jedná se o slavnost vítání podzimu se vším, co k tomu patří.

Oheň + cokoliv, co vás napadne ke konzumaci v tento krásný čas.

Josefovské louky

V úterý 22. 9. 2020 jedeme na výlet na Josefovské louky.

Odjez: 7:30 - 7:45 z Nový HK, točna trolejbusu - u kostela

Odjezd z Josefovských luk: kolem 11:30

Příjezd do HK: 12:00 - 12:30 

Cena: 40,- Kč/dítě

Kontakty

Lesní mateřská škola Na Větvi
NA VÝSLUNÍ 1697/13, 500 08 Hradec Králové

Kontaktní osoba: Zuzana Koreňová
mob. 737233706

lmsnavetvi@seznam.cz

X